CCV® SALES COMPETENCE COEFFICIENT® är ett Försäljnings Utvärderingstest skapat för att identifiera högpresterande försäljningspersonal som kommer att ha den största inverkan på ditt företag.

Beautiful garment store seller talking to customer

Ansökanden av säljpositioner presenterar ofta sina fantastiska försäljningsrekord och imponerande CV:n för HR avdelningar, men faktum är att dessa inte alltid är de allra bästa indikatorerna på deras förmåga at uppnå säljmål.


What is the fastest, simplest, and most accurate way to choose the correct candidate?

CCV® Försäljnings Utvärderingstest har uppvisat en hög nivå när det gäller att förutsäga försäljningsresultat inom olika säljpositioner och säljarprofiler: detaljhandels försäljning, försäljning av finansiella produkter och tjänster, försäkringsförsäljning, telefonförsäljning, och telekom försäljning, bland andra.

CCV® försäljnings utvärderingstest är ett snabbt, enkelt och träffsäkert verktyg för att identifiera högpresterande försäljningspersonal.

Sedan det skapades 2005 så har CCV® psykometriska Test getts till över 1 miljon ansökanden av säljpositioner över hela världen vilket har förbättrat dess träffsäkerhet ytterligare när det gäller att identifiera den bästa säljaren för jobbet.

Vi har identifierat sex säljförmågor som är starkt relaterade till sannolikheten att den ansökande lyckas uppnå och överstiga försäljningsmål.

1. Energi

2. Initiativtagande

3. Övertalningsförmåga

4. Ego Styrka

5. Prestationsmotivering

6. Självförtroende

Tanken är att när en medlem av försäljningspersonalen utvecklas starkt inom dessa sex förmågor så finns det en större chans till framgång. När de dock saknar några av dessa faktorer så minskar deras chanser att lyckas inom försäljning drastiskt.

Målet med CCV® Försäljnings Utvärderingstest är att identifiera i vilken utsträckning varje ansökande eller befintliga säljmedarbetare har utvecklat dessa kompetenser.

businesswoman showing thumbs up in office

CCV® FÖRUTSÄGER EFFEKTIVT SÄLJARES BESLUTSAMHET ATT SÄLJA

Följande påvisar en studie utförd med hjälp av CCV® försäljnings utvärderingstest för att utvärdera 13,000 säljare inom en stor internationell detaljhandelskedja med över 40,000 anställda.

De 13,000 säljarna placerades i 10 olika kategorier beroende på deras CCV® Försäljnings Utvärderingstest poäng; den grupp som hade de sämsta resultaten fick  CCV® test poäng mellan 1-10, och gruppen med de bästa resultaten fick poäng mellan 90-99.

Studiens mål var att avgöra korrelationen mellan poängantal på CCV® försäljnings utvärderingstest och månatlig försäljningsvolym. Med andra ord, i vilken utsträckning poängantal på CCV® påverkade försäljningsvolymen.

För varje grupp analyserades individens månatliga försäljningsvolym under sex månader.

 

Genomsnittlig Låneförsäljning baserat på CCV® resultat

13,000 varuhus säljare

Genomsnittlig Försäljning Januari – Juni 2011

ventas_mensuales

Resultaten visade att gruppen med de sämsta poängantalen på CCV® säljtest (CCV® poäng på 1-10) producerade en genomsnittlig försäljning på 85,578  kronor medan gruppen med de högsta poängen (CCV® poäng på 90-99) åstadkom en genomsnittlig månatlig försäljning på 120,907  kronor. Detta innebär att säljarna med de högsta poängen på CCV® Säljtest i genomsnitt sålde 35,328 kronor mer varje månad än de som fick de lägsta poängen på CCV® Säljtest (en skillnad på 41%).

Precis som grafen påvisar så förutsäger CCV® säljtest arbetsprestation på ett korrekt sätt, vilket påvisar en hög korrelation mellan CCV® poäng och faktisk säljprestation. Detta innebär att när säljares CCV® poäng stiger så gör även sannolikheten att de åstadkommer högre sarbetsprestation det.

CCV® FÖRUTSÄGER EFFEKTIVT FÖRSÄLJARES BESLUTSAMHET ATT SÄLJA

Genomsnittlig Låneförsäljning baserat på CCV® resultat
Professionella Internationella Banksäljare

Prediccion3_PORTUGUES

Resultaten visar att de säljproffs Rekommenderade av CCV® säljprestations utvärdering i genomsnitt sålde 1,654,439 kronor i i lån varje månad medan de som EJ Rekommenderades av CCV® säljprestations utvärdering i genomsnitt sålde 1,158,441 kronor i lån per månad. Genom att jämföra dessa två grupper kan man konstatera att de säljproffs som rekommenderades av CCV® säljtest sålde 43% mer (500,444 kronor) än de som Ej Rekommenderades av CCV® säljtest under de fyra månader studien sträckte sig över.

Dessa resultat klassades efter CCV® utvärderingssystems prognosförmåga och den monetära vinst associerad med dess användning i personalurvals processen. Med tanke på att skillnaden i månatlig försäljning mellan de säljare som Rekommenderades eller Ej Rekommenderades av CCV®  Försäljnings och Psykometriska Test  var runt 500,444 kronor, så kan denna investering enkelt rättfärdigas.

CCV® FÖRUTSÄGER EFFEKTIVT SÄLJARES BESLUTSAMHET ATT SÄLJA

Dessa resultat stämmer överens med den internationella bevisning som har validerat CCV® Försäljnings Utvärderingstest som ett ytterst effektivt verktyg gällande utvärderingen av säljare inom bank- och finansiella sektorn.

 

CCV® FÖRUTSÄGER EFFEKTIVT SÄLJARES BESLUTSAMHET ATT SÄLJA

Retail säljare

De genomsnittliga försäljningspriserna januaridecember 2013

ventas_mensuales
Verkäuferin in Drogerie

Omfattande forskning påvisar CCV® säljtests förmåga att förutspå säljresultat baserat på specifika säljarprofiler. Detta i kombination med expertisen hos företaget som implementerar testet gör det möjligt för organisationer att påverka försäljningsresultat på ett positivt sätt genom att identifiera de säljare som har den främsta sälj potentialen.

BIG5 -  Sueco

CCV® SÄLJTEST DISKRIMINERAR INTE GENTEMOT KULTURELLA BAKGRUNDER ELLER HUDFÄRG

continentes_Sueco

Under analysen av de ungefär 1 miljon resultat av CCV® test som studien inkluderade så upptäcktes inga markanta skillnader i det genomsnittliga poängantalet hos olika kulturella eller etniska grupper.

Under jämförelsen av säljare från Afrika, Asien, Europa, Sydamerika (exklusive Brasilien), Brasilien, Centralamerika och Nordamerika kunde slutsatsen dras att CCV® säljtest poäng inte påverkas av hudfärg eller kultur.

Cheerful business group giving thumbs up

Dessa resultat är ytterst förmånliga och  CCV® säljtest som ett utvärderingsverktyg uppfyller internationella stadgar angående antidiskriminering baserat på hudfärg eller kultur eftersom de resultat som genereras av CCV® Psykologiska personalurvals och utvärderingstest inte påverkas av kultur eller etnicitet.

CCV® SÄLJTEST DISKRIMINERAR INTE GENTEMOT KÖN ELLER ÅLDER

sexo_edad

CCV® säljtest uppfyller Jämställdhets reglementen.

När den applicerades på en grupp av 600 män och kvinnor visade resultaten inga markanta skillnader baserat på kön.

Detta innebär att resultaten av CCV® säljtest inte påverkas av den ansökande eller anställdas kön.

Samma grupp av 600 säljare placerades dessutom i klasser baserade på ålder.

Slutsatsen drogs att ingen markant skillnad kunde uppmätas i resultaten av CCV® säljprestations utvärdering baserat på den ansökandes eller anställdas ålder.

Detta innebär att resultaten av CCV® säljtest inte påverkas av den ansökande eller anställdas ålder.

Dessa resultat bevisar faktumet att resultaten av CCV® säljtest uppfyller Antidiskriminerings och Jämställdhets reglementen, vilket rekommenderar dess användning inom personalutvärderings och urvalsprocesser för potentiella arbetsgivare.

M7 -Sueco

TEKNISK ÖVERBLICK

NAMN: CCV©, Sales Competence Coefficient®

SKAPADES ÅR: 2005

ANTAL SLUTFÖRDA UTVÄRDERINGAR: +1,000,000 användare från hela världen.

ANTAL FRÅGOR: 92

UTVÄRDERINGSTID: 15-20 minuter

VALIDITET: Över 100 studier av förutsägbar signifikans

PÅLITLIGHET: 93%

RESULTAT: Omedelbara

SPRÅK: Flertalet

JÄMLIKHET: Följer jämlikhets och antidiskriminations reglementen; diskriminerar inte gentemot kultur, hudfärg, kön eller ålder.

ANVÄNDNINGSOMRÅDEN: Utvärdering av ansökanden och utvärdering av befintlig försäljningspersonal.

TYPER AV FÖRSÄLJNING: Detaljhandel, finansiella produkter och tjänster, telefonförsäljning, telekom, allmänna produkter och tjänster.

PROVRAPPORT: se exempel

Bli en distributör

Några av fördelarna med våra utvärderingslösningar är:

  • Systemen är ytterst förmånliga för de företag som implementerar dem och ger en påvisbar avkastning på investering (Return on Investment, ROI).
  • Systemen är väldigt enkla att hantera – HR-experter behöver inte tillvarata eller tolka resultaten från våra analyser.
  • Våra lösningar ser till att HR-avdelningarna drivs strategiskt i enlighet med bolagets helhetsvision.
  • Exklusiva system med licenser som endast utdelas enligt systemutvecklarnas godkännande.
  • Våra lösningar automatiserar urvalet och utvärderingen av personal, vilket sparar tid.

Om du har kunskapen och kontaktnätverket som krävs för att kunna erbjuda våra utvärderningslösningar till företag i ditt område, var god kontakta oss för ytterligare information.

Varför använda ERI?

ERI® EMPLOYEE RELIABILITY INVENTORY® är ett urvals utvärderingstest skapat för att förbättra personalurvals processer utförda av human resources management (HR) avdelningar hos företag från hela världen genom att identifiera ytterst produktiva och pålitliga arbetstagare.

Detta integritets test är internationellt vedertaget som ett test med precision. ERI® urvals utvärderingstest identifierar risknivån för kontraproduktiva beteenden hos ansökanden innan de anställs. Testet tillhandahåller dessutom en riskprofil baserad på sju beteendemässiga faktorer:

Varför använda CCV?

CCV® SALES COMPETENCE COEFFICIENT® är ett Försäljnings Utvärderingstest skapat för att identifiera högpresterande försäljningspersonal som kommer att ha den största inverkan på ditt företag.

CCV® Försäljnings Utvärderingstest har uppvisat en hög nivå när det gäller att förutsäga försäljningsresultat inom olika säljpositioner och säljarprofiler: detaljhandels försäljning, försäljning av finansiella produkter och tjänster, försäkringsförsäljning, telefonförsäljning, och telekom försäljning, bland andra.

Sedan det skapades 2005 så har CCV® psykometriska Test getts till över 1 miljon ansökanden av säljpositioner över hela världen vilket har förbättrat dess träffsäkerhet ytterligare när det gäller att identifiera den bästa säljaren för jobbet.

CCV® utvärderingstest för försäljningspersonal  baseras på sex förutsägbara faktorer för säljframgång:

Senaste nytt

CONTACT US

We're not around right now. But you can send us an email and we'll get back to you, asap.

Sending

©2018

Log in with your credentials

Forgot your details?